Detta avsnitt innehåller information om hur vi hanterar vår webbplats www.occhialiretro.com med hänvisning till behandlingen av användarnas personuppgifter, loggfiler och kakor som samlas in via själva webbplatsen. Denna information är giltig enligt art. 13 Lagdekret 30 juni 2003, n. 196 ("Kod angående skydd av personuppgifter"), samt i enlighet med art. 13 i EU-förordningen nr. 2016/679, som rör skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter, samt fri rörlighet för sådana uppgifter och kan nås på adressen som motsvarar den första sidan: www.occhialiretro.com . Informationen tillhandahålls endast för ovannämnda webbplats och inte för andra webbplatser som kan konsulteras av användaren via specifika länkar. Användare / besökare måste noggrant läsa denna integritetspolicy innan de skickar någon form av personlig information och / eller fyller i något elektroniskt formulär på webbplatsen. Syftet med detta dokument är att tillhandahålla information om metoderna, tidpunkten och arten av den information som den registeransvarige måste tillhandahålla användare när de ansluter till webbsidan www.occhialiretro.com , oavsett syftet med själva anslutningen, enligt lagstiftningen italienska och europeiska. Informationen kan komma att ändras på grund av införandet av nya regler om ämnet och därför uppmanas användare att regelbundet kontrollera denna sida. Om användaren är under 16 år, enligt art. 8, punkt 1, EU-förordning nr. 2016/679, måste legitimera sitt samtycke genom tillstånd från föräldrarna eller den som tar deras plats.


1. PERSONUPPGIFTER INSAMLADE AV ANSÖKAN

Den registeransvarige samlar in följande typer av personuppgifter:

 • Innehåll och information som frivilligt tillhandahålls av användaren
  • Kontaktuppgifter, referenser, innehåll: till exempel personuppgifter, e-post eller postadress och annan kontaktinformation, lösenord och säkerhetsinformation som används för autentisering och åtkomst till kontot, personliga intressen och preferenser och annat personligt innehåll etc.
  • Personuppgifter som samlas in av sociala medier: Användare kan dela information som kommuniceras till sociala medier med webbplatsen. Användaren har rätt att kontrollera de personuppgifter som webbplatsen kan komma åt när han tillåter åtkomst till sina sociala mediekonton och genom de sekretessinställningar som finns tillgängliga på de sociala medierna i fråga. Genom att associera konton som hanteras av sociala medier med applikationen och bemyndiga personuppgiftsansvarig att få åtkomst till sådan information, ger användaren samtycke till förvärv, bearbetning och lagring av de uppgifter som tillhandahålls av dessa sociala medier i enlighet med denna integritetspolicy.
  Underlåtenhet att tillhandahålla vissa uppgifter kan hindra denna webbplats från att tillhandahålla sina tjänster. Användaren tar ansvar för personuppgifter från tredje part som publiceras eller delas genom denna applikation och garanterar att ha rätt att kommunicera eller sprida dem, vilket frigör ägaren från något ansvar gentemot tredje part. Om behandlingen av personuppgifter baseras på användarens samtycke kan samma återkalla dem när som helst.
 • Data och innehåll som förvärvats automatiskt under användning av applikationen
  • Tekniska data: datorsystemen och mjukvaruprocedurerna som används för att använda denna applikation kan, under sin normala drift, skaffa vissa personuppgifter vars överföring är implicit i användningen av internetkommunikationsprotokoll. Detta är information som inte samlas in för att associeras med identifierade intresserade parter, men som till sin natur, genom bearbetning och associering med data som innehas av tredje part, tillåter användare att identifieras. Denna kategori inkluderar IP-adresser eller domännamn som används av användare som ansluter till applikationen, adresser i URI (Uniform Resource Identifier) notering av de begärda resurserna, tidpunkten för begäran, metoden som används för att skicka begäran till servern , storleken på den erhållna filen etc.
  • Användningsdata: Uppgifter som rör användarens användning av webbplatsen kan också samlas in, såsom de besökta sidorna, de utförda åtgärderna, de funktioner och tjänster som används.
 • Personuppgifter som samlas in via cookies eller liknande tekniker
  • Denna webbplats använder cookies, webbfyrar, unika identifierare och annan liknande teknik för att samla in data på sidorna, på de besökta länkarna och andra åtgärder som du utför när du använder våra tjänster inom reklam- eller e-postinnehållet. De lagras innan de sänds vidare till samma webbplatser vid nästa besök av samma användare. Användaren kan läsa cookiepolicyn längst ner på denna sida.


2. SYFTE

De insamlade uppgifterna kan användas för följande ändamål:3. BEHANDLINGSMETOD

Behandlingen av personuppgifter sker med IT- och / eller telematikverktyg, med organisatoriska metoder och med logik som är strikt relaterad till de angivna syftena. Förutom datakontrollören kan i vissa fall andra ämnen som är involverade i organisationen av denna webbplats ha tillgång till uppgifterna, ge hjälp vid hanteringen av densamma och aktiviteten eller säkerställa tillhandahållandet av tjänster till användaren. Dessa ämnen som om nödvändigt utsetts till databehandlare av datakontrollanten kommer att kunna komma åt användarnas personuppgifter när detta är nödvändigt och kommer att vara skyldiga att hålla dem konfidentiella. Den uppdaterade listan över chefer kan begäras via e-post på e-postadressen info@occhialiretro.com .


4. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEARBETNINGEN

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som rör användaren om något av följande villkor finns: användaren har gett sitt samtycke för ett eller flera specifika ändamål:

 • behandlingen är nödvändig för genomförandet av ett avtal med användaren och / eller för genomförandet av åtgärder 2 av 4 före avtalet;
 • behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som den registeransvarige är föremål för;
 • behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift av allmänt intresse eller för utövandet av offentlig myndighet som ligger hos den registeransvarige;
 • behandlingen är nödvändig för att uppnå det berättigade intresset hos den registeransvarige eller tredje part.
Det är dock alltid möjligt att be personuppgiftsansvarig att klargöra den konkreta rättsliga grunden för varje behandling.


5. PLATS

Uppgifterna behandlas på datakontrollantens driftkontor och på någon annan plats där de parter som är involverade i behandlingen finns. För mer information, kontakta dataansvarig på följande e-postadress info@occhialiretro.com .


6. SÄKERHETSÅTGÄRDER

Behandlingen utförs på ett sätt och med lämpliga verktyg för att garantera datasäkerhet och konfidentialitet, med att ägaren har vidtagit adekvata tekniska och organisatoriska åtgärder som garanterar och gör det möjligt att visa att behandlingen utförs i enlighet med relevanta lagstiftning.7. PERIOD FÖR UPPBEVARING AV DATA

Den personuppgiftsansvarige kommer att behandla personuppgifterna under den tid som krävs för att uppfylla de syften som är förknippade med genomförandet av ett avtal mellan personuppgiftsansvarig och användaren och under alla omständigheter senast tio år efter det att förhållandet med användaren upphört. . När behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att uppnå ett legitimt intresse hos den personuppgiftsansvarige kommer personuppgifterna att sparas tills sådant intresse är uppfyllt. Om behandlingen av personuppgifter baseras på användarens samtycke kan personuppgiftsansvarig behålla personuppgifterna tills de återkallas. Personuppgifter kan förvaras under en längre period om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet eller på uppdrag av en myndighet. Alla personuppgifter kommer att raderas när lagringsperioden löper ut. I slutet av denna period kan rätten till tillgång, annullering, rättelse och rätten till dataportabilitet inte längre utövas.8. AUTOMATISKA BESLUTSPROCESSER

Alla insamlade uppgifter kommer inte att omfattas av någon automatiserad beslutsprocess, inklusive profilering, som kan ge rättsliga effekter för personen eller som kan påverka honom väsentligt.9. ANVÄNDARRÄTTIGHETER

Användare kan utöva vissa rättigheter med hänvisning till de uppgifter som behandlas av den registeransvarige. I synnerhet har användaren rätt att:

 • Återkalla samtycke när som helst;
 • Motsätter dig behandlingen av dina uppgifter;
 • Få åtkomst till dina data;
 • Verifiera och be om rättelse;
 • Få begränsning av behandlingen;
 • Få annullering eller borttagning av deras personuppgifter;
 • Ta emot dina uppgifter eller få dem överförda till en annan ägare;
 • Föreslå ett klagomål till tillsynsmyndigheten för skydd av personuppgifter och / eller vidta rättsliga åtgärder.
För att utöva sina rättigheter kan användare rikta en begäran till kontaktuppgifterna till ägaren som anges i detta dokument. Förfrågningar görs gratis och behandlas av den registeransvarige så snart som möjligt, i alla fall inom 30 dagar.


10. BEHANDLARE AV BEHANDLINGEN

Ägaren av den ovannämnda webbplatsbehandlingen är "WonderStore", moms IT06767331215 | e-postadress info@occhialiretro.com .COOKIEPOLITIK


COOKIES DISTRIKERAS I:

 • Tekniska cookies: de används för att bläddra eller tillhandahålla en tjänst som du begär. Utan användning av dessa cookies kunde vissa operationer inte utföras eller vara mer komplexa och / eller mindre säkra.
 • Profileringscookies: de används för att spåra din surfning och skapa profiler efter din smak, vanor, val osv. På detta sätt kan reklammeddelanden överföras till din enhet i linje med dina preferenser som redan uttrycktes i den tidigare online-surfningen.
Ditt samtycke krävs inte för installation av tekniska cookies. Ditt samtycke krävs för installation av profileringskakor: om du inte vill att din enhet ska ta emot och lagra profilkakor kan du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Genom inställningarna i webbläsaren som används för att navigera kan du faktiskt bestämma om du vill ta bort och / eller undvika installation av kakor på den använda enheten. Det bör dock noteras att genom att inaktivera användningen av profileringscookies kommer du inte att kunna dra full nytta av vissa funktioner på webbplatsen (till exempel oförmågan att lägga till paket i kundvagnen och köpa dem). När du surfar på webbplatsen kan du också ta emot cookies på din terminal som skickas från olika webbplatser eller webbservrar (hädanefter "tredje parter"). Specifikt är de:
 • Sociala nätverkscookies: De används för att dela innehåll på sociala nätverk. Nedan hittar du namnet på de tredje parter som hanterar dem, och för var och en av dem länken till sidan där du kan få information om behandlingen och uttrycka ditt samtycke.

- Facebook: Policy

- Instagram: Policy

 • Statistiska kakor: De används av tredje part, även i uppdelad form, för hantering av statistik. Du hittar nedan namnet på de tredje parter som hanterar dem och för var och en av dem länken till sidan där du kan få information om behandlingen och uttrycka ditt samtycke.
- Google: Policy

Genom användning av webbplatsen anses användningen av kakor accepteras och samtycke ges till behandlingen av uppgifter som samlats in av tredje parter.


HUR MAN INAKTIVERAR COOKIES?

De flesta webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.) är konfigurerade för att acceptera cookies. I vilket fall som helst ger webbläsaren möjlighet att ställa in sparandet av cookies endast på begäran. Kakorna som lagras på hårddisken på användarens enhet kan fortfarande raderas och det är också möjligt att inaktivera dem genom att följa instruktionerna från huvudwebbläsarna i supportavsnittet.

close

Wishlist