Ta sekcja zawiera informacje o sposobie zarządzania naszą stroną internetową www.occhialiretro.com w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkowników, plików dziennika oraz plików cookies zbieranych za pośrednictwem samej Strony. Niniejsza informacja jest ważna zgodnie z art. 13 Dekret ustawodawczy z 30 czerwca 2003 r., nr. 196 („Kodeks ochrony danych osobowych”), a także na podstawie art. 13 Rozporządzenia UE nr. 2016/679, dotyczących ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, a także swobodnego przepływu takich danych i można się z nimi skontaktować pod adresem odpowiadającym stronie początkowej: www.occhialiretro.com . Informacje są dostarczane tylko dla wyżej wymienionej strony internetowej, a nie dla innych stron internetowych, do których użytkownik może sięgnąć za pośrednictwem określonych linków. Użytkownicy / odwiedzający muszą uważnie przeczytać niniejszą Politykę prywatności przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych i / lub wypełnieniem jakiegokolwiek formularza elektronicznego na stronie. Celem tego dokumentu jest dostarczenie informacji o metodach, terminach i charakterze informacji, które administrator danych musi przekazać użytkownikom podczas łączenia się ze stroną internetową www.occhialiretro.com , niezależnie od celu samego połączenia, zgodnie z ustawodawstwo włoskie i europejskie. Informacje mogą ulegać zmianom w związku z wprowadzeniem nowych regulacji w tym zakresie, w związku z czym zachęcamy użytkowników do okresowego sprawdzania tej strony. Jeżeli użytkownik nie ukończył 16 roku życia, zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia UE nr. 2016/679, będzie musiała legitymizować swoją zgodę poprzez upoważnienie rodziców lub osoby, która ich zastępuje.


1. DANE OSOBOWE ZBIERANE PRZEZ APLIKACJĘ

Administrator Danych zbiera następujące rodzaje Danych Osobowych:

 • Treści i informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika
  • Dane kontaktowe, dane uwierzytelniające, zawartość: na przykład dane osobowe, adres e-mail lub adres pocztowy i inne dane kontaktowe, hasła i informacje zabezpieczające wykorzystywane do uwierzytelniania i dostępu do konta, osobiste zainteresowania i preferencje oraz inne treści osobiste itp.
  • Dane osobowe gromadzone przez media społecznościowe: Użytkownicy mogą udostępniać za pośrednictwem strony internetowej dane przekazywane do mediów społecznościowych. Użytkownik ma prawo do kontrolowania Danych Osobowych, do których witryna może uzyskać dostęp, gdy zezwala na dostęp do swoich kont w mediach społecznościowych oraz poprzez ustawienia prywatności dostępne w danych mediach społecznościowych. Powiązanie kont zarządzanych przez media społecznościowe z Aplikacją i upoważnienie Administratora Danych do dostępu do tych Danych, Użytkownik wyraża zgodę na pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie Danych udostępnionych przez te media społecznościowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
  Niepodanie przez Użytkownika określonych Danych może uniemożliwić tej witrynie świadczenie usług. Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich publikowane lub udostępniane za pośrednictwem tej Aplikacji i gwarantuje, że ma prawo do komunikowania się lub rozpowszechniania ich, zwalniając Właściciela z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, ten sam może ją cofnąć w dowolnym momencie.
 • Dane i treści pozyskiwane automatycznie podczas korzystania z Aplikacji
  • Dane techniczne: systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej Aplikacji mogą podczas normalnego działania pozyskiwać niektóre Dane Osobowe, których transmisja jest niejawna w korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi stronami, ale które ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi posiadanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Do tej kategorii należą adresy IP, czyli nazwy domen używane przez Użytkowników łączących się z Aplikacją, adresy w zapisie URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, sposób przesłania żądania do serwera , rozmiar otrzymanego pliku itp.
  • Dane dotyczące użytkowania: Mogą być również gromadzone dane dotyczące korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, takie jak odwiedzane strony, wykonywane czynności, wykorzystywane funkcje i usługi.
 • Dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookies lub podobnych technologii
  • Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, sygnalizatory sieci Web, unikalne identyfikatory i inne podobne technologie do zbierania danych na stronach, odwiedzanych linkach i innych czynnościach wykonywanych podczas korzystania z naszych Usług, w ramach treści reklamowych lub wiadomości e-mail. Są one przechowywane przed ponownym przesłaniem do tych samych witryn podczas kolejnej wizyty tego samego Użytkownika. Użytkownik może zapoznać się z Polityką plików cookie na dole tej strony.


2. CEL

Zebrane dane mogą być wykorzystywane do następujących celów:3. METODA PRZETWARZANIA

Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną ze wskazanymi celami. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dostęp do Danych mogą mieć również inne podmioty zaangażowane w organizację tej strony internetowej, pomagając w zarządzaniu nimi i działalnością lub zapewniając świadczenie usług na rzecz Użytkownika. Podmioty te wyznaczone, w razie potrzeby, jako Przetwarzający Dane przez Administratora Danych, będą miały dostęp do Danych Osobowych Użytkowników zawsze, gdy będzie to konieczne i będą zobowiązane umową do zachowania ich poufności. Zaktualizowaną listę Menedżerów można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@occhialiretro.com .


4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Administrator Danych przetwarza Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków: Użytkownik wyraził zgodę na jeden lub więcej określonych celów:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Użytkownikiem i/lub do wykonania środków przedumownych 2 z 4;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osób trzecich.
Zawsze jednak istnieje możliwość zwrócenia się do administratora danych o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego leczenia.


5. MIEJSCE

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Administratora Danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Administratorem danych pod adresem e-mail info@occhialiretro.com.


6. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przetwarzanie odbywa się w sposób i przy użyciu odpowiednich narzędzi gwarantujących bezpieczeństwo i poufność danych, przy zastosowaniu przez właściciela odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które gwarantują i pozwalają wykazać, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi ustawodawstwo.7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Administrator Danych będzie przetwarzał Dane Osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów związanych z wykonaniem umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, a w każdym przypadku nie później niż 10 lat od zakończenia relacji z Użytkownikiem . Gdy przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, Dane Osobowe będą przechowywane do czasu zaspokojenia tego interesu. Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika, Administrator Danych może przechowywać Dane Osobowe do odwołania. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy okres, jeśli jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego lub nakazu organu. Wszystkie Dane Osobowe zostaną usunięte po upływie okresu przechowywania. Pod koniec tego okresu prawo do dostępu, anulowania, sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie będzie już mogło być wykonywane.8. ZAUTOMATYZOWANE PROCESY DECYZYJNE

Wszystkie zebrane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które mogą wywoływać wobec osoby skutki prawne lub mogące na nią istotnie wpływać.9. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownicy mogą korzystać z określonych praw w odniesieniu do Danych przetwarzanych przez Administratora Danych. W szczególności Użytkownik ma prawo do:

 • Wycofać zgodę w dowolnym momencie;
 • sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych;
 • Uzyskaj dostęp do swoich danych;
 • Zweryfikuj i poproś o sprostowanie;
 • uzyskać ograniczenie przetwarzania;
 • Uzyskać anulowanie lub usunięcie swoich Danych Osobowych;
 • otrzymać swoje dane lub przekazać je innemu właścicielowi;
 • Złożyć skargę do organu nadzorczego w celu ochrony danych osobowych i/lub podjąć działania prawne.
Aby skorzystać ze swoich praw, Użytkownicy mogą skierować żądanie na dane kontaktowe Właściciela wskazane w niniejszym dokumencie. Żądania są składane bezpłatnie i przetwarzane przez Administratora danych w możliwie najkrótszym czasie, w każdym razie w ciągu 30 dni.


10. POSIADACZ ZABIEGU

Właścicielem wyżej wymienionej strony internetowej jest „WonderStore”, VAT IT06767331215 |adres e-mail info@occhialiretro.com .POLITYKA COOKIE


COOKIES WYRÓŻNIA SIĘ W:

 • Techniczne pliki cookie: są używane do przeglądania lub świadczenia żądanej przez Ciebie usługi. Bez użycia tych plików cookie niektóre operacje nie mogłyby zostać wykonane lub byłyby bardziej złożone i/lub mniej bezpieczne.
 • Profilujące pliki cookie: są używane do śledzenia przeglądania i tworzenia profili według Twoich upodobań, nawyków, wyborów itp. W ten sposób na Twoje urządzenie mogą być przesyłane komunikaty reklamowe zgodnie z Twoimi preferencjami wyrażonymi już podczas poprzedniego przeglądania Internetu.
Twoja zgoda nie jest wymagana do instalacji technicznych plików cookie. Instalacja profilujących plików cookie wymaga Twojej zgody: jeśli nie chcesz, aby Twoje urządzenie odbierało i przechowywało profilujące pliki cookie, możesz zmienić ustawienia bezpieczeństwa swojej przeglądarki. W rzeczywistości za pomocą ustawień przeglądarki używanej do nawigacji możesz zdecydować, czy usunąć i/lub uniknąć instalacji plików cookie na używanym urządzeniu. Należy jednak zaznaczyć, że wyłączając stosowanie profilujących plików cookie nie będziesz mógł w pełni korzystać z niektórych funkcji Serwisu (takich jak brak możliwości dodawania pakietów do koszyka i ich zakupu). Podczas przeglądania Witryny możesz również otrzymywać na swój terminal pliki cookie, które są wysyłane z różnych witryn lub serwerów internetowych (zwanych dalej „Stronami Trzecimi”). W szczególności są to:
 • Pliki cookie sieci społecznościowych: Służą do udostępniania treści w sieciach społecznościowych. Poniżej znajdziesz nazwy osób trzecich, które nimi zarządzają, a dla każdej z nich link do strony, na której możesz otrzymać informacje na temat leczenia i wyrazić zgodę.

- Facebook: Polityka

- Instagram: Zasady:

 • Statystyczne pliki cookie: są wykorzystywane przez podmioty trzecie, również w formie zdezagregowanej, do zarządzania statystykami. Poniżej znajdziesz nazwy podmiotów trzecich, które nimi zarządzają, a dla każdej z nich link do strony, na której możesz otrzymać informacje na przetwarzanie i wyrazić zgodę.
-Google: Polityka

Poprzez korzystanie z Serwisu korzystanie z plików Cookies jest uważane za zaakceptowane i wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych gromadzonych przez Osoby trzecie.


JAK WYŁĄCZYĆ COOKIES?

Większość przeglądarek (Internet Explorer, Firefox, Chrome itp.) jest skonfigurowana do akceptowania plików cookie. W każdym przypadku przeglądarka zapewnia możliwość ustawienia zapisywania plików cookie tylko na żądanie. Pliki cookies przechowywane na dysku twardym urządzenia użytkownika mogą być nadal usuwane, a także istnieje możliwość ich wyłączenia, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez główne przeglądarki w dziale pomocy.

close

Wishlist