Dit gedeelte bevat informatie over het beheer van onze website www.occhialiretro.com met verwijzing naar de verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers, logbestanden en cookies die via de site zelf worden verzameld. Deze informatie is geldig volgens art. 13 Wetsbesluit 30 juni 2003, n. 196 ("Code betreffende de bescherming van persoonsgegevens"), evenals op grond van art. 13 van de EU-verordening n. 2016/679, betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, evenals het vrije verkeer van dergelijke gegevens en kan worden bereikt op het adres dat overeenkomt met de startpagina: www.occhialiretro.com . De informatie wordt enkel verstrekt voor de bovengenoemde website en niet voor andere websites die door de gebruiker via specifieke links kunnen worden geraadpleegd. Gebruikers / bezoekers moeten dit privacybeleid zorgvuldig lezen voordat ze persoonlijke informatie verstrekken en / of een elektronisch formulier op de site invullen. Het doel van dit document is om informatie te verstrekken over de methoden, timing en aard van de informatie die de gegevensbeheerder aan gebruikers moet verstrekken wanneer ze verbinding maken met de webpagina www.occhialiretro.com , ongeacht het doel van de verbinding zelf, volgens de wetgeving Italiaans en Europees. De informatie kan wijzigingen ondergaan als gevolg van de introductie van nieuwe regelgeving op dit gebied en daarom worden gebruikers uitgenodigd om deze pagina regelmatig te controleren. Als de gebruiker jonger is dan 16 jaar, is op grond van art. 8, lid 1, EU-verordening nr. 2016/679, zijn toestemming zal moeten legitimeren door de toestemming van de ouders of wie dan ook hun plaats inneemt.


1. PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD DOOR DE TOEPASSING

De gegevensbeheerder verzamelt de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Inhoud en informatie vrijwillig verstrekt door de gebruiker
  • Contactgegevens, inloggegevens, inhoud: bijvoorbeeld persoonlijke gegevens, e-mailadres of postadres en andere contactgegevens, wachtwoorden en beveiligingsinformatie die worden gebruikt voor authenticatie en toegang tot het account, persoonlijke interesses en voorkeuren en andere persoonlijke inhoud, enz.
  • Persoonlijke gegevens verzameld door Social Media: Gebruikers kunnen gegevens die op sociale media zijn gecommuniceerd delen met de website. De Gebruiker heeft het recht om de Persoonsgegevens te controleren waartoe de site toegang heeft wanneer hij toegang verleent tot zijn sociale media-accounts en via de privacy-instellingen die beschikbaar zijn op de betreffende sociale media. Door accounts die door sociale media worden beheerd aan de applicatie te koppelen en de gegevensbeheerder te machtigen om toegang te krijgen tot dergelijke gegevens, geeft de gebruiker toestemming voor de verwerving, verwerking en opslag van de gegevens die door deze sociale media worden verstrekt in overeenstemming met dit privacybeleid.
  Als de gebruiker bepaalde gegevens niet verstrekt, kan deze website zijn diensten niet leveren. De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de Persoonsgegevens van derden die via deze Applicatie worden gepubliceerd of gedeeld en garandeert het recht te hebben om deze te communiceren of te verspreiden, waardoor de Eigenaar wordt vrijgesteld van enige aansprakelijkheid jegens derden. Als de verwerking van Persoonsgegevens gebaseerd is op de toestemming van de Gebruiker, kan deze deze op elk moment intrekken.
 • Gegevens en inhoud automatisch verkregen tijdens het gebruik van de Applicatie
  • Technische gegevens: de computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze applicatie te bedienen, kunnen tijdens hun normale werking bepaalde persoonlijke gegevens verkrijgen waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Dit is informatie die niet wordt verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde geïnteresseerde partijen, maar die door hun aard, door verwerking en koppeling met gegevens die in het bezit zijn van derden, gebruikers kunnen identificeren. Deze categorie omvat IP-adressen of domeinnamen die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de applicatie, adressen in URI (Uniform Resource Identifier) notatie van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen , de grootte van het verkregen bestand, enz.
  • Gebruiksgegevens: Er kunnen ook gegevens worden verzameld met betrekking tot het gebruik van de website door de Gebruiker, zoals de bezochte pagina's, de uitgevoerde acties, de gebruikte functies en diensten.
 • Persoonlijke gegevens verzameld via cookies of vergelijkbare technologieën
  • Deze website maakt gebruik van cookies, webbakens, unieke identificatiegegevens en andere vergelijkbare technologieën om gegevens te verzamelen over de pagina's, de bezochte links en over de andere acties die u uitvoert wanneer u onze Diensten gebruikt, binnen de reclame- of e-mailinhoud. Ze worden opgeslagen voordat ze bij het volgende bezoek door dezelfde gebruiker opnieuw naar dezelfde sites worden verzonden. De Gebruiker kan het Cookiebeleid onderaan deze pagina lezen.


2. DOEL

De verzamelde gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:3. VERWERKINGSMETHODE:

De verwerking van Persoonsgegevens wordt uitgevoerd met behulp van IT- en / of telematicatools, met organisatorische methoden en met logica die strikt verband houdt met de aangegeven doeleinden. Naast de gegevensbeheerder kunnen in sommige gevallen andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van deze website, toegang hebben tot de gegevens, die assistentie verlenen bij het beheer van deze en de activiteit of zorgen voor de levering van diensten aan de gebruiker. Deze personen die, indien nodig, zijn aangesteld als gegevensverwerkers door de gegevensbeheerder, hebben toegang tot de persoonlijke gegevens van de gebruikers wanneer dit nodig is en zijn contractueel verplicht om deze vertrouwelijk te houden. De bijgewerkte lijst van Managers kan worden aangevraagd via e-mail op het e-mailadres info@occhialiretro.com .


4. RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING

De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt Persoonsgegevens met betrekking tot de Gebruiker als een van de volgende voorwaarden bestaat: de Gebruiker heeft toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker en/of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen 2 van 4;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van openbaar belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke is verleend;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke of derden.
Het is echter altijd mogelijk om de Verwerkingsverantwoordelijke te vragen om de concrete rechtsgrond van elke behandeling te verduidelijken.


5. PLAATS

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Verwerkingsverantwoordelijke en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de gegevensbeheerder op het volgende e-mailadres info@occhialiretro.com .


6. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

De verwerking wordt uitgevoerd op een manier en met geschikte hulpmiddelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen, waarbij de eigenaar passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen die garanderen en laten zien dat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de relevante wetgeving.7. BEWAARTERMIJN GEGEVENS

De gegevensbeheerder zal de persoonsgegevens verwerken gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te vervullen die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de gegevensbeheerder en de gebruiker en in ieder geval niet later dan 10 jaar vanaf de beëindiging van de relatie met de gebruiker . Wanneer de verwerking van Persoonsgegevens noodzakelijk is voor het nastreven van een gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke, zullen de Persoonsgegevens worden bewaard totdat aan dat belang is voldaan. Als de verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, kan de Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens bewaren tot intrekking. Persoonsgegevens kunnen langer worden bewaard indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in opdracht van een autoriteit. Alle Persoonsgegevens worden verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn. Na afloop van deze termijn kan het recht op inzage, opzegging, rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet meer worden uitgeoefend.8. GEAUTOMATISEERDE BESLISSINGSPROCESSEN

Alle verzamelde gegevens zullen niet worden onderworpen aan een geautomatiseerd besluitvormingsproces, inclusief profilering, dat rechtsgevolgen kan hebben voor de persoon of die hem aanzienlijk kan beïnvloeden.9. GEBRUIKERSRECHTEN

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de Gegevens die door de Verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt. In het bijzonder heeft de Gebruiker het recht om:

 • Toestemming op elk moment intrekken;
 • Verzet tegen de verwerking van uw gegevens;
 • Toegang tot uw gegevens;
 • Controleer en vraag om rectificatie;
 • Verkrijg de beperking van de verwerking;
 • De annulering of verwijdering van hun Persoonsgegevens verkrijgen;
 • Uw gegevens ontvangen of laten overdragen aan een andere eigenaar;
 • Een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens en/of juridische stappen ondernemen.
Om hun rechten uit te oefenen, kunnen Gebruikers een verzoek richten aan de contactgegevens van de Eigenaar die in dit document worden vermeld. Verzoeken worden kosteloos gedaan en zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.


10. HOUDER VAN DE BEHANDELING

De eigenaar van de bovengenoemde websitebehandeling is "WonderStore", BTW IT06767331215 | e-mailadres info@occhialiretro.com .COOKIE BELEID


COOKIES ZIJN ONDERSCHEIDEN IN:

 • Technische cookies: ze worden gebruikt om te browsen of een door u gevraagde dienst te leveren. Zonder het gebruik van deze cookies zouden sommige bewerkingen niet kunnen worden uitgevoerd of zouden deze complexer en/of minder veilig zijn.
 • Profileringscookies: ze worden gebruikt om uw browsegedrag bij te houden en profielen aan te maken op basis van uw smaak, gewoonten, keuzes, enz. Op deze manier kunnen reclameboodschappen naar uw apparaat worden verzonden in overeenstemming met uw voorkeuren die al zijn uitgedrukt in het vorige online browsen.
Voor het plaatsen van technische cookies is uw toestemming niet nodig. Voor de installatie van profileringscookies is uw toestemming vereist: als u niet wilt dat uw apparaat profileringscookies ontvangt en opslaat, kunt u de beveiligingsinstellingen van uw browser wijzigen. In feite kunt u via de instellingen van de browser die wordt gebruikt om te navigeren, beslissen of u cookies op het gebruikte apparaat wilt verwijderen en/of de installatie wilt vermijden. Houd er echter rekening mee dat u, door het gebruik van profileringscookies uit te schakelen, niet volledig kunt profiteren van sommige functies van de site (zoals het niet kunnen toevoegen van pakketten aan de winkelwagen en deze niet kunnen kopen). Tijdens het browsen op de Site kunt u ook cookies op uw terminal ontvangen die worden verzonden vanaf verschillende sites of webservers (hierna "Derden"). Specifiek zijn ze:
 • Sociale netwerkcookies: ze worden gebruikt voor het delen van inhoud op sociale netwerken. Hieronder vindt u de naam van de derde partijen die ze beheren, en voor elk van hen de link naar de pagina waar u informatie over de behandeling kunt ontvangen en uw toestemming kunt geven.

- Facebook: beleid

- Instagram: beleid

 • Statistische cookies: ze worden door derden gebruikt, ook in uitgesplitste vorm, voor het beheer van statistieken. Hieronder vindt u de naam van de derden die ze beheren en voor elk van hen de link naar de pagina waar u informatie kunt ontvangen over de verwerking en uw toestemming te geven.
- Google: beleid

Door het gebruik van de site wordt het gebruik van cookies als geaccepteerd beschouwd en wordt toestemming gegeven voor de verwerking van gegevens die door derden zijn verzameld.


HOE COOKIES UITSCHAKELEN?

De meeste browsers (Internet Explorer, Firefox, Chrome, enz.) zijn geconfigureerd om cookies te accepteren. In ieder geval biedt de browser de mogelijkheid om het opslaan van cookies alleen op verzoek in te stellen. De cookies die op de harde schijf van het apparaat van de gebruiker zijn opgeslagen, kunnen nog steeds worden verwijderd en het is ook mogelijk om ze uit te schakelen door de instructies van de hoofdbrowsers in het ondersteuningsgedeelte te volgen.

close

Wishlist